شرکت دانش بنیان ساعد
- 34064052 (086)
  34173314 (086)   
  شماره تماس:
پست الکترونیک : ایمیل شرکت ساعد |
نرم افزار تقویم یکپارچه الکترونیکی

نرم افزار تقویم یکپارچه الکترونیکی تیام

مدیریت رویدادهای شخصی و سازمانی با تقویم پکیارچه الکترونیکی تیام
نرم افزار مدیریت فروش مصالح

نرم افزار فروش مصالح (تحت وب)

مدیریت یکپارچه کلیه عملیات‌های شرکت‌های فروش مصالح
نرم افزار مدیریت فروش قطعات بتنی

نرم افزار فروش قطعات بتنی (تحت وب)

مدیریت یکپارچه اطلاعات کلیه عملیات‌های شرکت‌های تولید و فروش قطعات بتنی