شرکت ساعد

آدرس دفتر مرکزی:
اراک، پردیس دانشگاه اراک، معاونت پژوهش و فناوری، مرکز رشد واحدهای فناور، شرکت ساعد، کد پستی 3848177822


شماره های تماس:
34173314 (086)
34064052 (086)


پست الکترونیکی:

فرم تماس


Captcha